algemene voorwaarden

Almost before we knew it, we had left the ground. All their equipment and instruments are alive.Mist enveloped the ship three hours out from port. The spectacle before us was indeed sublime.A red flair silhouetted the jagged edge of a wing.


FactorYou is een platform opgezet door TBSC BV met KBO BE0859775534 met maatschappelijke zetel te 3520 zonhoven, SA Jeurissenlaan 1032, België met de bedoeling om body, food en mind diensten aan te bieden aan leden.


Indien u gebruik maakt van het platform FactorYou gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Maandelijkse lidmaatschapskosten

Maandelijkse lidmaatschapsbijdragen, indien van toepassing,  worden steeds vooraf betaald (voor de komende maand). De betaling wordt iedere maand rond hetzelfde tijdstip gevraagd en afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode afgehouden, beginnend op de datum waarop u het lidmaatschap afsloot.


Ontbrekende betalingen voor lidmaatschapsbijdragen

Als u uw lidmaatschapsbijdrage niet op tijd betaalt, sturen wij of onze verwerkingsagent een e-mail om u hiervan op de hoogte te stellen. We behouden ons het recht om een ​​toeslag in rekening te brengen voor laattijdige betaling na een eerste herinnering. Bij betalingsachterstand behouden we ons eveneens het recht om u de toegang tot onze lessen te weigeren.


Als de betaling, na onze herinneringen, uitblijft, overtreedt u deze overeenkomst en kunnen we de gemiste betalingen doorverwijzen naar een incassobureau. Op dat moment bent u het bedrag voor de totale contributie verschuldigd, te verhogen met de incassokosten. De totale contributie betekent de bijdragen voor de rest van de minimale looptijd, of als de minimum looptijd is verstreken, de opzegtermijn.


Veranderingen in de vergoeding

We herzien onze lidmaatschapsbijdragen van tijd tot tijd. We zullen u ten minste één kalendermaand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Als we uw lidmaatschapsbijdrage (exclusief btw) verhogen met meer dan het inflatiepercentage plus 5% in een periode van zes maanden, kunt u uw lidmaatschap opzeggen door ons zeven werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen.


Voorwaarden voor gratis proefperiode

Gratis proeflessen bij FactorYou komen alleen in aanmerking voor nieuwe leden.


Een gratis proefvoucher kan slechts één keer per persoon binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt, en naar goeddunken van FactorYou


FactorYou behoudt zich het recht voor om de gratis proefperiode en de voorwaarden ervan op elk moment in te trekken of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid.


Annulering en opschorting van lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap op elk moment annuleren door ons hiervan op de hoogte te stellen voordat uw volgende betaling uw account verlaat. U kunt uw annulering aan ons doorgeven via e-mail naar hello@factoryou.be. Een bevestiging van uw annulering wordt naar u gemaild; Als je dit niet binnen 48 uur na annulering hebt ontvangen, stuur ons dan opnieuw een e-mail om er zeker van te zijn dat je annulering is verwerkt.


We kunnen je lidmaatschap opschorten als je een blessure of medische aandoening hebt ontwikkeld waardoor je niet naar lessen of bootcamps kunt gaan. We hebben een doktersverklaring nodig om een ​​lidmaatschap op te schorten. Lidmaatschappen kunnen alleen voor volledige kalendermaanden worden opgeschort en hiervoor moet ten minste zeven werkdagen voor het einde van de maand worden aangekondigd. Je lidmaatschap stopt dan vanaf de eerste dag van de nieuwe maand.


Persoonlijke training

Als een afgesproken Personal Training-sessie door de klant wordt geannuleerd met een opzegtermijn van minder dan 12 uur, wordt het volledige bedrag voor die sessie in rekening gebracht.


Cadeaubonnen

Cadeaubonnen kunnen worden gekocht bij FacorYou voor trainingen, evenementen en andere programma's. Deze moeten volledig worden ingewisseld, met alle trainingen, behandelingen, evenementen of andere programma's voltooid, binnen zes maanden na de datum waarop ze zijn uitgegeven.


Restitutiebeleid

Er wordt geen restitutie verleend voor gedane boekingen, behalve in het geval van een fout van onze kant. Betaalde vergoedingen zijn ook niet overdraagbaar naar een van onze andere services. Als u zich aanmeldt voor een activiteit en er geen gebruik van maakt, kunnen we helaas geen restitutie bieden voor ongebruikte sessies. 


Kan je plots niet deelnemen aan een activiteit, neem dan onmiddellijk contact met ons op; wij kunnen uw lidmaatschap in de wacht zetten en / of u bij terugkomst de tijd voor niet-gebruikt betaald lidmaatschap crediteren.

Deelname aansprakelijkheid

Alle klanten volgen alle activiteiten op eigen risico. Bij twijfel over een sport- of bewegingsactiviteit, bespreek dit dan eerst met uw huisarts. Als u besluit deel te nemen aan een van onze actieve lessen met of zonder apparatuur zonder de goedkeuring van uw arts, neemt u alle verantwoordelijkheid op zich.


Het is uw verantwoordelijkheid om uw coach op de hoogte te stellen van gezondheidsproblemen of verwondingen die van invloed kunnen zijn op het vermogen om aan een ​actieve les deel te nemen voordat de les begint. Als u tijdens een sessie enig symptoom of letsel ervaart, moet u de coach onmiddellijk op de hoogte stellen.

Trainings- en fitnessactiviteiten brengen een risico op letsel met zich mee. U neemt vrijwillig deel aan deze activiteiten en u gebruikt mogelijk bijhorende apparatuur en faciliteiten. Door deel te nemen aan zulke activiteiten verklaart u zich akkoord om opgelopen letsels op eigen risico te aanvaarden.

Door deel te nemen aan een fysieke trainingssessie, evenement of ander programma van FactorYou, hetzij door middel van een gratis proefperiode of tegen betaling, verklaart u dat u lichamelijk gezond bent en niet lijdt aan een aandoening, beperking, ziekte of handicap of andere ziekte die uw deelname aan of gebruik van apparatuur of faciliteiten zou verhinderen.

FactorYou kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor waardevolle spullen die zijn achtergelaten in de tassen van instructeurs of achtergelaten worden op ontmoetingspunten voor lessen.

Leden, jonger dan 18 jaar, dienen ....

Gebruik van onze platform
U stemt ermee in om ons platform te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, alleen voor wettige doeleinden en op een manier die de rechten van niemand schendt of het gebruik en genot van het platform door iemand beperkt of verhindert. Als u deze algemene voorwaarden niet naleeft, kunnen we u de toegang tot ons platform ontzeggen.

U mag inhoud van ons platform alleen downloaden en afdrukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. We staan niet garant dat downloads van ons platform vrij zijn van infecties, virussen en / of andere vervuilende codes.

U stemt ermee in om informatie te verstrekken die waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. U stemt ermee in de registratieformulieren op ons platform te gebruiken om echte boekingen voor u,  of andere personen voor wie u bevoegd bent om op te treden, te maken.

U zult ons platform niet gebruiken om op enigerlei wijze materiaal te verzenden dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, vulgair, obsceen of godslasterlijk is.

U stemt ermee in om de inhoud op ons platform niet te reproduceren, distribueren, wijzigen of opnieuw te plaatsen op andere websites of platformen, rechtstreeks of via codes of linken, tenzij onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We trachten ons platform regelmatig bij te werken. Om die reden kan het zijn dat de service en/of de functionaliteit op ons platform tijdelijk en zonder kennisgeving ontoegankelijk is en kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Afbeeldingen op ons platform zijn niet altijd waarheidsgetrouw of van algemene aard en dienen enkele ter illustratie.

Informatie of/of gegevens die van of naar ons platform worden verzonden verlopen via de GDPR regulaties.

Intellectueel eigendom
De inhoud en publicaties op ons platform zijn mogelijk eigendom van een licentiehouder of zijn onderwerp intellectuele eigendomsrechten.

Het gebruik van ons platform geeft u niet het recht om bepaalde inhoud of de handelsmerken erop te gebruiken of te reproduceren.

Ons platform kunnen linken of verwijzingen naar websites en bronnen van derden bevatten. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen, of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. We beoordelen, censureren, keuren, bewerken of onderschrijven geen informatie die op websites of bronnen van derden is geplaatst.

Uw privacy
Bekijk hier ons volledige privacybeleid.

Onze aansprakelijkheid
De inhoud op ons platform, marketing en programma's wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectueel eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel of nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij en met ons verbonden derden uit:

Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid; en

elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade die door u is opgelopen in verband met ons platform of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van ons platform, alle websites die eraan zijn gelinkt zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn.

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze algemene voorwaarden, zijn alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of anderszins uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet. Niets in deze algemene voorwaarden is echter bedoeld om onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uit te sluiten.

Commentaar en ander materiaal dat op ons platform wordt gepost, komt niet neer op een contractaanbieding of advies waarop u moet vertrouwen, en het is niet onze bedoeling dat u dit als zodanig interpreteert. We wijzen alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen dat op dergelijk materiaal wordt gesteld door iemand die ons platform bezoekt, of door iemand die mogelijk op de hoogte is van enige inhoud op ons platform.

Veranderingen in de algemene voorwaarden
Van tijd tot tijd kunnen we deze algemene voorwaarden bijwerken en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versie van deze algemene voorwaarden vind je altijd op de website https://www.factoryou.be/
Als u onze diensten en/of ons platform blijft gebruiken, veronderstellen we dat u alle wijzigingen in de algemene voorwaarden accepteert en ermee instemt.

Juridisch 
Als een van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft de rest van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door Belgisch recht.

U stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden toepasbaar zijn op de entiteit FactorYou, ongeacht het bedrijf er achter.